Hyllningskultur: De samarbetande kvinnornas strategi

Bachelor community utan mötesbehov

Sugardaddies en kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för socialt arbete, sexologi, Syftet med studien är att undersöka mäns erfarenheter av sugardating i rollen som sugardaddy. Mer specifikt syftar studien till att belysa deras syn på sugardating i relation till kön och makt. Materialinsamlingen består av fem semistrukturerade intervjuer med män som har erfarenhet av sugardating i form av att vara sugardaddy. Studien bygger på kvalitativ metod och det insamlade materialet har transkriberats, tematiserats och analyserats.

Newsletter

Visningar: Transkript 1 Hyllningskultur: De samarbetande kvinnornas strategi En sociologisk studie om hurdan hyllningskultur tar sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier Av: Hedda Tingskog Handledare: Alexandra Bogren Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Sociologi Höstterminen 2 Abstract Det armé är en uppsats som sökt svaret på frågorna: Vad är hyllningskultur samt hur tar den sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier idag? Hur kan hyllningskultur förstås ur en sociologiskt perspektiv? Sammanlagt har material av Instagraminlägg tillhörande 46 personer samlats in via snöbollsurval och bearbetats med assistans av framinganalys. Detta har möjliggjort förut en analys av hur hyllningskultur framställts. Med vetenskapliga begrepp som inkludering, homosocialitet, kapital och ryktesbaserat samarbete har hyllningskultur beskrivits till att innefatta framställningen bruten huvudpersonens process, framställningen av upphovspersonens befattning, relationen dem samt andra konstnärer mellan samt det samhälleliga projektet som konsten är en del av.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here