Senaste inläggen

En enda dude free

Så kan du skapa förutsättningar för god sömn God sömn är viktig för vår hälsa. Att någon gång under livet drabbas av problem med sömnen är vanligt. Det går dock att skapa förutsättningar för att få bättre sömn. Här ger våra leg.

1. Inledning

Sveriges Radio Athens Early in the morning. It was Sunday, April 5, The German Empire declared war against the kingdom of Greece. The next day, German troops crossed the Greek border at Florina.

2. Arbetsmarknadsverkets personal

Vi har ett rikt kulturliv i vår region och vi tar ofta förut givet att det är så, antagligen utan att reflektera över hur avsevärt arbete arrangemangen kräver. Bakom de majoriteten evenemang står en stor skara entusiaster, föreningar, sammanslutningar och andra frivilliga såsom — oftast utan ersättning — ställer upp och möjliggör verksamheten. Det är naturligtvis omöjligt att inom ramen förut Västnyländsk årsbok lyfta fram alla aktörer som bidrar till regionens kulturliv. Inom år bemödade vi oss om att årsboksartiklarna skulle representera olika kultur- alternativt konstgenrer och ha en bred regional spridning. Urvalet av artikelämnen ska nämligen ses med de ögonen. I årskrönikan för årförfattad av Tove Virta, lyfts ytterligare kulturaktörer fram. Årets artiklar inneha en regional räckvidd från Hangö inom väster till Sjundeå i öster samt behandlar flera olika kulturella aspekter. Skribenterna har fått fria händer att höja fram vad de själva tycker är intressant inom sitt område. Således funderar Ilse Klockars kring utmaningarna vid etableringen av evenemanget Hangö fotofestival, Maarit Lassila slår ett slag för inhemskt konsthantverk och Magnus Lindberg berättar om Göran Schildt-regattan — ett kulturutbyte mellan Västnyland och ön Leros i Grekland.

Våra E-tjänster

Offentligt om nulägesanalyser Som bakgrund till redovisningen av nu- lägesanalysens resultat kan det vara berätti- gat att erinra försåvitt målet för den föreliggande undersökningen, alltså att i vidaste be- märkelse alstra underlag för en rationell personalplanering, syftande till ett optimalt tillvaratagande av arbetsmarknadsverkets personella resurser. De konkreta frågeställ- ningar som nulägesanalysen tillsammans med bedömningen bruten den framtida utveck- lingen är avsedda att belysa gäller således: den rekryteringsbas som är lämpligast för olika befattningar i beaktande av nu- varande samt framtida krav på kunskaper och personlighetsegenskaper, det för olika befattningar lämpligaste ur- valsförfarandet med fastställande av olika urvalsgrunders objektiva prognosvärde för sådana kategorier därborta så är möjligt, främst förmedlarna, sådana aspekter på arbetets administra- tiva internminne, som kan vara av betydelse förut individens möjligheter att i arbetet optimalt ta i anspråk sina anlag, förutsättningar och kunskaper. Med avseende på rekryteringsbas och ur- valsförfarande är den fakta som fås ur enkäten av nytta i två avseenden. En grundläggande betingelse för ett effektivt urvalssystem är att urvalsmetoden anpassas efter det arbete, mot vilket urval sker. En kartläggning bruten arten och spridningen av arbetsuppgifterna förut de olika typerna av befattningar samt en därpå grundad arbets- kravsprofil består sålunda första steget på vägen kontra ett rättvisande urvalssystem, som tar fasta på att hos aspiranterna kartlägga utpräglingsgraden av just sådana egenskaper och förutsättningar, som det tillämnade ar- betet dom facto kräver. Därtill måste man givetvis ta hänsyn till sådana egenskaper samt förutsättningar, som i framtiden kom- mer att krävas.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here